GET THE APP

நரம்பியல் & நரம்பியல் இயற்பியல் இதழ்

ISSN - 2155-9562

நோக்கம் மற்றும் நோக்கம்

நரம்பியல் மற்றும் நரம்பியல் இயற்பியல் இதழ் (JNN) மத்திய நரம்பு மண்டலம் மற்றும் மொழிபெயர்ப்பு அறிவியல், நரம்பியல், நரம்பியல், உளவியல், நரம்பியல் உடற்கூறியல், மின் இயற்பியல், அறிவாற்றல் அறிவியல் மற்றும் மூளை அறிவியலுடனான அதன் தொடர்பைப் பற்றிய ஆய்வுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கிறது. மத்திய, புற மற்றும் தன்னாட்சி நரம்பு மண்டலம் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து வகை நோய்களையும் கண்டறிதல் மற்றும் சிகிச்சை செய்வது தொடர்பான அறிவியல் இதழ் இது.